+31 (0)20 670 20 20 kramer@lvz-advocaten.nl

Privacyverklaring Advocatenkantoor Berna Kramer

Advocatenkantoor Berna Kramer, kantoorhoudend bij LVZ Advocaten aan de Nijenburg 2c te Amsterdam, hecht veel belang aan uw privacy. Gegevens die u aan mij verstrekt, worden door mij dan ook zorgvuldig beschermd en vertrouwelijk behandeld. Hetgeen cliënten aan mij melden is bovendien aan een wettelijke geheimhoudingsplicht onderworpen.

Net als elke andere organisatie in Nederland, behoren ook advocatenkantoren transparant te zijn over de persoonsgegevens die zij van u verwerken en over de vraag hoe en waarom zij dit doen. Ik bied deze transparantie met mijn privacyverklaring.

Mijn privacyverklaring is van toepassing op alle (potentiële) cliënten, voormalige cliënten en overige relaties. In verband met mijn beroepsgeheim is deze privacyverklaring ook niet van toepassing op niet-cliënten, van wie ik de persoonsgegevens verwerk in het kader van de dienstverlening aan mijn cliënten.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u daarover contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens treft u onderaan deze verklaring.

Waarvoor verwerk ik uw persoonsgegevens? 
Advocatenkantoor Berna Kramer verwerkt uw persoonsgegevens om tal van redenen, ik doe dit onder meer om:

 • contact met u te kunnen opnemen en onderhouden;
 • communicatie en processen gemakkelijker te laten verlopen;
 • u van juridisch advies en/of juridische bijstand te voorzien;
 • aan te tonen dat ik hetgeen ik met u overeenkom nakom;
 • te voldoen aan mijn administratieve- en fiscale verplichtingen. Zo dien ik bij te houden hoeveel tijd ik aan een dossier besteed en daarmee dus ook wanneer ik contact met u heb. Ook dien ik aan te kunnen aantonen dat ik uw identiteit heb vastgesteld, aangezien ik hier wettelijk toe verplicht ben;
 • facturatie mogelijk te maken;
 • het gebruik van onze derdengeldrekening mogelijk te maken;
 • de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen;

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken diverse gegevens over u, zoals:

 • uw naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • correspondentieadres;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoon- en faxnummer;
 • bankrekeningnummer en betaalhistorie;
 • een aan uw dossier toegekend dossiernummer;
 • gegevens over partijen welke bij uw kwestie betrokken zijn, zoals een wederpartij;
 • op uw juridische kwestie betrekking hebbende informatie die u actief aan mij verstrekt in het kader van mijn juridische dienstverlening, alsook informatie over de wijze en het moment waarop u dit doet;

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, registreer ik dat en verwerk ik ook daarmee verband houdende gegevens, zoals een bij uw rechtsbijstandsverzekeraar bekend zaaknummer en informatie over de dekking onder uw polis;

In het kader van mijn juridische dienstverlening verwerk ik soms veel persoonsgegevens over u. Welke persoonsgegevens ik precies verwerk, verschilt per situatie en hangt af van waar uw concrete kwestie betrekking op heeft. Soms verwerk ik zelfs hele gevoelige persoonsgegevens, zoals over bijvoorbeeld uw gezondheid. Uiteraard verwerk ik dit soort gegevens alleen indien dat in uw specifieke kwestie van belang is.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens ontvang ik rechtstreeks van u, maar soms haal ik deze ook uit bijvoorbeeld het register van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, of een openbaar toegankelijke bron. Ook ontvang ik uw persoonsgegevens rechtstreeks van andere derden, zoals bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar of een eerdere belangenbehartiger.

Mogen wij zomaar uw persoonsgegevens verwerken?
Ik verwerk enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerk ik uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • u daar toestemming voor hebt gegeven (toestemming kunt u overigens altijd weer intrekken);
 • dit noodzakelijk is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

Moet ik mijn persoonsgegevens aan jullie verstrekken?
U bent niet verplicht persoonsgegevens aan mij te verstrekken, maar wanneer ik daar niet over kan beschikken, kan dit ertoe leiden dat ik u niet van mijn advies en/of bijstand kan voorzien. Zo dien ik bijvoorbeeld over meer contactgegevens dan enkel en alleen uw adres te beschikken, nu ik u snel moeten kunnen bereiken in het geval van spoed. Bovendien rust op mij een wettelijke identificatieplicht: ik dien vast te stellen wie mijn cliënten zijn. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, dien ik bovendien over alle informatie te beschikken die voor uw kwestie relevant kan zijn. Eigenlijk kunt u ervan uitgaan dat het voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen mij en u, noodzakelijk is dat u mij al die informatie verstrekt waarom ik u vraag. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wenst te verstrekken kan dit er dan ook toe leiden dat ik mijn opdracht moeten neerleggen.

Indien ik u om persoonsgegevens vraag waarvan het niet nodig is dat u deze aan mij verstrekt, zal ik u daar vooraf op wijzen.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Veel van uw persoonsgegevens verwijder ik op het moment dat mijn dienstverlening aan u stopt of mijn relatie met u eindigt. Sommige administratieve gegevens, zoals financieel administratie gegevens, bewaar ik gedurende een bij wet voorgeschreven periode van 7 jaar. Dossiers welke ik aanleg omtrent door mij behandelde zaken worden in beginsel gedurende 7 jaar in mijn archief bewaard.

Met wie deel ik uw persoonsgegevens?
Soms geef ik (een deel van) uw persoonsgegevens door aan derden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat ik andere deskundigen inschakel, zoals een medisch specialist, een accountant, een notaris, etc. Dit doe ik enkel met uw toestemming en ik verstrek hen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn.

Ik maak gebruik van een stichting voor het ontvangen van betalingen welke voor u zijn bestemd (Stichting Derdengelden L&VZ, gevestigd te Amsterdam). Om het voor deze stichting mogelijk te maken de ontvangen bedragen aan u over te maken, verstrek ik bepaalde persoonsgegevens van u aan deze stichting.

Daarnaast maakt ik gebruik van derde partijen voor het beheren van mijn systemen en het hosten van mijn website.  

Welke rechten hebt u?
In verband met het feit dat ik persoonsgegevens van u verwerk, hebt u diverse rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om, wanneer ik uw gegevens verwerk op basis van uw toestemming, uw toestemming in te trekken. Ook hebt u het recht mij bepaalde verzoeken te doen. Zo kunt u mij verzoeken u uw persoonsgegevens in te laten zien, deze te corrigeren, te verwijderen, of deze aan u over te dragen. U kunt bovendien bezwaar maken tegen het feit dat ik uw gegevens verwerk. Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u daarover contact met mij opnemen. Ook hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mijn contactgegevens
Advocatenkantoor Berna Kramer
Nijenburg 2c
1081 GG Amsterdam
tel. 020 6702020

e-mail: kramer@lvz-advocaten.nl

website: www.advocatenkantoorbernakramer.nl