+31 (0)20 670 20 20 kramer@lvz-advocaten.nl

Algemene voorwaarden advocatenkantoor Berna Kramer, hierna te noemen ‘de advocaat’

Artikel 1: Advocatenkantoor Berna Kramer

Artikel 1.1.

Advocatenkantoor Berna Kramer, hierna te noemen ‘de advocaat’, is een natuurlijk persoon die handelt onder de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 1.2.

De advocaat is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de maatschap Lassche & Van Zutphen advocaten. De algemene voorwaarden hebben tevens betrekking op al hetgeen in het kader van dit samenwerkingsverband aan werkzaamheden door de advocaat voor de opdrachtgever worden verricht.

Artikel 1.3.

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan met het advocatenkantoor.

Artikel 1.4.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgever c.q. opdrachtgevers van de advocaat. In geval van aanvullende opdrachten dan wel in geval van nieuwe opdrachten tussen de advocaat en een opdrachtgever dan wel een aan de opdrachtgever gelieerde (rechts)persoon, worden de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever één maal ter hand gesteld. In die situatie geldt voor alle opdrachten dat aan de opdrachtgever een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Artikel 1.5.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de advocaat maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor de advocaat werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door de advocaat van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten de advocaat aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2: de overeenkomst

Artikel 2.1.

Een opdracht komt tot stand met de advocaat als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 2.2.

De werking van artikel 7:404 BW dat voor laatgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

Artikel 2.3.

Het staat de advocaat vrij verleende opdrachten onder de verantwoordelijkheid van het kantoor door de door het kantoor aan te wijzen eventuele personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 2.4.

De opdrachtgever vrijwaart de advocaat en de hulppersonen van het kantoor tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat.

Artikel 2.5.

Mocht tijdens de opdracht tegenstrijdige belangen ontstaan of dreigen te ontstaan dan kan de advocaat om die reden de opdracht beëindigen. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat in een dergelijk geval bevoegd is om voor een of meer andere daarbij betrokken cliënten te blijven optreden voor zover de beroepsregels in de advocatuur dat toestaan. De advocaat zal jegens de opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele kosten of schade die ontstaat door de beëindiging van de opdracht op deze gronden.

Artikel 2.6.

Behoudens afwijkende afspraken stemt de opdrachtgever ermee in dat de advocaat instructies mogen aannemen in verband met de opdracht van alle aan de opdrachtgever verbonden werknemers en functionarissen en dat de advocaat op basis van mondelinge op basis van mondelinge instructies kan handelen.

Artikel 2.7.

De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde beëindigen door middel van een aan de advocaat gerichte schriftelijke opzegging. De advocaat kan te allen tijde besluiten om de opdracht te beëindigen en om niet langer voor de opdrachtgever op te treden voor zover de beroepsregels daaraan niet in de weg staan en met inachtneming van een redelijke beëindigingstermijn.

Artikel 2.8.

Ongeacht of de beëindiging om de afgifte die de advocaat van de documenten van opdrachtgever die de advocaat in verband met de opdracht onder zich heeft op te schorten totdat alle aan de advocaat verschuldigde honoraria en verschotten verband houdende met de opdracht zijn voldaan.

Artikel 3: aansprakelijkheid

Artikel 3.1.

De advocaat is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de advocaat.

Artikel 3.2.

Indien de uitvoering van een opdracht door de advocaat leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

Artikel 3.3.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering kracht de in artikel 3.1. en 3.2. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad € 5.000,= of indien het in totaal door de advocaat in rekening gebrachte en reeds voldane honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot het bedrag van de gezamenlijke facturen.

Artikel 3.4.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3.5.

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met de advocaat als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 3.6.

De advocaat en werknemers van de advocaat is of zal tegenover de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor nakoming van de opdracht of voor enige schade voortvloeiende uit of in verband met de opdracht ongeacht of deze een vordering tot nakoming of schadevergoeding is gebaseerd op een overeenkomst of op andere grondslag en de opdrachtgever doet afstand van alle zodanige vorderingsrechten. Bovendien stemt de opdrachtgever ermee in dat hij geen vordering van welke aarde ook in zal stellen tegen enige van de werknemers van de advocaat met betrekking tot door hen verleende diensten in verband met de opdracht. De werknemers van de advocaat hebben allen het recht om te hunnen behoeve de nakoming van dit artikel te kunnen vorderen.

Artikel 4: Inschakeling van derden

Artikel 4.1.

De keuze van de door de advocaat in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de advocaat.

Artikel 4.2.

Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met een uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de advocaat er vanuit en bevestigt het kantoor zo nodig bij deze dat alle aan het kantoor van de advocaat gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5: Honorarium en verschotten

Artikel 5.1.

De kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde verschotten. De opdrachtgever stemt ermee in het honorarium van de advocaat en de verschotten zoals deze in de facturen van de advocaat zijn opgenomen te betalen. De facturering zal worden verzorgd door de door de advocaat ingeschakelde administratiekantoor ‘Reiniers’ gevestigd te Amstelveen.

Artikel 5.2.

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en de voor de betrekkende opdracht geldende uurtarief. De door de advocaat aan de opdracht bestede tijd wordt beschreven in eenheden van 1/10 uur, met een minimum van 1/10 uur.

Artikel 5.3.

Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de advocaat periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht gemoeid is.

Artikel 5.4.

Behoudens andersluidende afspraken zal de advocaat honorarium in rekening brengen voor alle tijd die aan de opdracht is besteed zoals (maar niet beperkt tot) de tijd besteed aan de intake, vergaderingen, reizen, opstelling en herziening van correspondentie met de opdrachtgever en derden, processtukken, overeenkomsten en overige documenten van welke omvang dan ook, juridisch onderzoek, intern overleg, toezicht op en leiding van de medewerkers die worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht en uitgaande en inkomende telefoongesprekken en e-mails.

Artikel 5.5.

De advocaat heeft het recht het overeengekomen basis uurtarief en reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de advocaat en de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 5.6.

De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakt kosten die in het kader van de opdracht door de advocaat die in het kader van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels).

Artikel 5.7.

Betaling van declaraties van de advocaat dient, zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zodat opdrachtgever na verval van die die termijn van rechtswege in verzuim is en de wettelijke (handels)rente is verschuldigd. De opdrachtgever stemt ondubbelzinnig in met verrekening van onder de stichting Derdengelden van Lassche & Van Zutphen advocaten bevindende gelden met de door de opdrachtgever aan de advocaat verschuldigde bedragen.

Artikel 5.8.

De advocaat kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 5.9.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5.10.

De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 6: Archivering

Artikel 6.1.

Het in verband met een opdracht gevormde dossier door de advocaat zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna met uitzondering van de gerechtelijke uitspraken en/of vaststellingsovereenkomsten en/of convenanten zal worden vernietigd. De hiervoor bedoelde documenten zullen na 10 jaar worden vernietigd.

Artikel 7: Diverse onderwerpen

Artikel 7.1.

Op de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en de advocaat is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7.2.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbank in het arrondissement alwaar de advocaat kantoor houdt. Niettemin heeft de advocaat het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.